Grundejerforeningen Syvhøjslund

Retningslinier for vejenes vedligeholdelse o.lign.

Kommunen giver lyd fra sig - om badebro

Kommunen har nu svaret på Grundejerforeningens klage over at nyopført badebro er markeret "Privat".

Svend-Erik Simonsen/5. september 2020

Adgang til stranden

Bestyrelsen har på baggrund af drøftelserne på seneste generalforsamling, skrevet til Gribskov Kommune. Du kan her se hvad, der er skrevet m.v.

Der har på forskellig vis været skrevet frem og tilbage om tilsvarende emner tidligere. 

Svend-Erik Simonsen/6.8.20

Her skal man ikke følge henvisningen om at gå til venstre for at komme til stranden - men fortsætte lige ud ad Svanevej. Så kommer man til stien, der fører ned til stranden.

Kommunen giver lyd fra sig

Gribskov Kommune har reageret på Grundejerforeningens henvendelse om renovering m.v. af Havregaardsvej. 

Svend-Erik Simonsen/03.11.19

Nu må tiden være inde til renovering af Havregårdsvej

Grundejerforeningens bestyrelse har skrevet til Gribskov Kommune om renovering af Havregårdsvej - strækning 2 (fra Steenhøjs-Åsen til Havremarken). Det er nu 5½ år siden, at Teknisk Udvalg, som det hed den gang, besluttede at vejen skulle overgå til kommunal vej. Nu mangler vi at der snart sker noget med vejens tilstand.

Svend-Erik Simonsen/10.10.19

Det er til at få våde tæer af at gå på Havregårdsvej

Grundejerforeningens bestyrelse får medhold

Gribskov Kommune har nu svaret Vejdirektoratet i forbindelse med bestyrelsens klage over afgørelsen fra februar måned 2014, hvor afgrænsningen af strækning 2 og strækning 3 på Havregårdsvej efter vores opfattelse er for uklar.
Kommunen har i sit svar til Vejdirektoratet fulgt vores indsigelse. Det betyder, at den udgiftsandel, som oprindeligt var beregnet - kr. 52.039, ikke bliver til noget.
Du kan herunder læse kommunens svar til Vejdirektoratet:


Ved skrivelse af 26. marts 2014 beder Vejdirektoratet om en udtalelse fra Gribskov Kommune i forhold til den klage, som Grundejerforeningen Syvhøjslund ved skrivelse af 16. marts 2014 har indsendt til Vejdirektoratet i forlængelse af kommunens afgørelse af 17. februar 2014.

Endvidere har Vejdirektoratet bedt om  relevante bilag, herunder specifikt et kortbilag, der præcist angiver, hvilken del af Havregårdsvej, der er omfattet af kommunens afgørelse af 17. februar 2014.

Gribskov Kommune kan oplyse, at kommunens afgørelse af 17. februar 2014 er begrundet i, at Teknisk Udvalg lagde til grund, at tinglyste deklarationer på bl.a. ejendommen matr.nr. 4 eb og 7 bs Smidstrup by, Blistrup sogn ikke kunne tilsidesættes som forældede.

Det fremgår bl.a. af deklarationer, at del af Havregårdsvej skulle anlægges af kommunen og være offentlig.

Ejendommen matr.nr. 4 eb og 7 bs udgør en del af Havregårdsvej, og det er det vejareal, som er overtaget som offentlig vej.

Der vedlægges kortbilag, der viser skellet i vejarealet mellem matr.nr. 4 eb og 7 bs , der er overtaget og ejendommene matr.nr.  7 lm og 7 d Smidstrup by, Blistrup sogn, der fortsat er privat fællesvej.

Grundejerforeningens bemærkninger til, at ejendommen Havregårdsvej 13 ikke bør medtages i  den partsfordeling, som er udsendt i forbindelse med istandsættelse af den resterende del af Havregårdsvej er kommunen ikke tidligere blevet gjort bekendt med af grundejeren, hvorimod ejeren af Havregårdsvej 20 har  indgivet indsigelse med samme begrundelse, som grundejerforeningen har indgivet til Vejdirektoratet på vegne af nr. 13.

Udkastet til partsfordelingen er udarbejdet på baggrund af forholdene i marken, hvor asfalteringen ophører og overgår til grusvej.

Sagen vedrørende istandsættelse af den resterende del af Havregårdsvej (den udsendte partsfordeling) er udsat til afholdelse af et møde med en del af grundejerne ved vejen.

Når vejsynssagen genoptages vil partsfordelingen naturligvis blive ændret i overensstemmelse med ovennævnte vejskel, således at det alene er grundejere, der støder op til det vejareal, der sættes i stand, der inddrages i udgifterne i h.t. lovens § 44.

Venlig hilsen

Birgit Roswall

Center for bolig, vej og vand

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

tms@gribskov.dk        +45 7249 6009

brosw@gribskov.dk      +45 72496804

info:         www.gribskov.dk

Du kan her på kortet se, hvor afgrænsningen går.

04/05/14 - Svend-Erik Simonsen

Klage over afgørelse i sagen om Havregårdsvej

Bestyrelsen har valgt at klage over dele af den afgørelse som Teknisk Udvalg er nået frem til vedrørende Havregårdsvej. Du kan her se materialet i klagen, selve klagen og et orienteringsbrev til Teknisk udvalg om klagen .

21/04/14 - Svend-Erik Simonsen

Teknisk Udvalgs afgørelse om Havregårdsvejen er nu modtaget

Grundejerforeningens formand Claus Wahlstrøm modtog i uge 8 Teknisk Udvalgs afgørelse på sagen vedrørende Havregårdsvej. Det er en delvis tilfredsstillende afgørelse, udvalget er kommet frem til. Kun delvis tilfredsstillende fordi grænsen mellem det, der benævnes som strækning 2 og strækning 3 på Havregårdsvej, betyder, at udvalget mener, at vi også skal deltage i partsfordelingen vedrørende strækning 3. Det finder udvalget frem til på grund af Havregårdsvej nr. 13, hvor Morten Ingemann-Pedersen bor.
Det er bestyrelsens intention, at klage over denne del af afgørelsen.

Du kan her se
afgørelse , sagsfremstillingen og partsfordelingen , som Gribskov Kommune har fremsendt pr. 17. februar 2014.

020314/Svend-Erik Simonsen

Bestyrelsen gør indsigelse mod Teknisk Udvalgs sindetskrivelse om afgørelse i sagen om Havregårdsvej

Efter modtagelse af brev fra Teknisk Udvalg på baggrund af udvalgets behandling af sag om vejsyn vedrørende Havregårdsvej, har bestyrelsen besluttet at gøre indsigelse.

Du kan her læse indsigelsen, der blev sendt til Teknisk Udvalg den 23. oktober 2013.

Du kan også her læse, hvad Teknisk Udvalg besluttede i sit møde den 5. februar 2014 . Formand Claus har for nylig udsendt en mail-orientering om udvalgets beslutning. Mailen kan du se på denne hjemmeside under Nyheder. 😀😀😀

23/02/14 Svend-Erik Simonsen

Hvad teknisk udvalg har tænkt sig at beslutte

Teknisk udvalg har i sit møde den 11. september 2013 haft sagen om Havregårdsvejens vedligeholdelse til behandling. På den baggrund har Grundejerforeningen modtaget referat, udkast til kendelse samt fordelingsnøgle til fordeling af udgifterne til de involverede grundejere.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Syvhøjslund mødes søndag den 13. oktober 2013 for at drøfte, hvilken reaktion Grundejerforeningen evt. skal komme med. Hvis du har synspunkter, som bestyrelsen skal tage højde for, kan du sende en mail til bestyrelsen -
du kan her se mailadresser på formand, næstformand og kasserer.

Du kan her læse hele materialet.

01.10.13/Svend-Erik Simonsen

Afgørelse om Havregårdsvejs vedligeholdelse udsat til 1. september 2013

Grundejerforeningen Syvhøjslund og de øvrige berørte grundejere, der var indkaldt til vejsyn den 11. april 2013, har nu fået referat af mødet fra Gribskov Kommune samt et orienterede brev om sagens videre forløb. Sammen med dette brev fremsender kommunen en analyse som landsinspektør Ole Hvilsby har foretaget, og som konkluderer, at der for Havregårdsvejens vedkommende faktisk er tale om en offentlig vej fra Helsingevej til og med Havremarken. 

22/05/13 Svend-Erik Simonsen

Highway to hell - eller er det Havregårdsvej

Der har den 11. april 2013 været afholdt vejsyn på Havregårdsvej. Fra vores grundejerforening deltog formand Claus Wahlstrøm. Hans umiddelbare opfattelse af vejsynet er kommet til udtryk i et referat, som Claus har udarbejdet. Du kan se referatet her . Der vil senere komme et mere officielt referat fra Gribskov Kommune.

14/04/2013/ Svend-Erik Simonsen

Der er nu så småt ved at komme gang i arbejdet med at renovere Havregårdsvej. Gribskov kommune er inddraget via det kommunale vejsyn. Der har været afholdt vejsyn den 11- april 2013.
Forud herfor har kommunen udarbejdet et materiale, som du kan se her.

12/04/2013 Svend-Erik Simonsen

Vi har fra grundejerforeningen Gardysgård-Havregård den 26. september 2012 modtaget et omfattende materiale i forbindelse med behovet for renovering af Havregårdsvej.
Du kan se materialet her .

09/12/ Svend-Erik Simonsen

Strandadgang, badebroer m.v.

Nej-nej-nej det må de ikke! Fy-fy skamme! Slut forbudt!
021111/sens
Bestyrelsesmedlem Jens-Christian Sørensen har tilbage i 2002 haft en korrespondance med Græsted-Gilleleje Kommune om adgang til stranden og muligheder for opsætning af badebroer.
Korrespondancen er fortsat interessant fordi den præciserer gældende ret for benyttelse af private veje og private fællesveje.

Du kan her læse korrespondancen - kronologien er bedst, hvis du læser dokumenterne bagfra.

Spærring af Rylevej
050510/sens
Der har gennem tiderne været flere forsøg på, at begrænse vores adgangsret til stranden. Det skete blandt andet også i midten af 90'erne, hvor en - eller flere grundejere på Rylevej forsøgte sig med at spærre vejen og derved hindre fri adgang for grundejerforeningens medlemmer til stranden.
Grundejerforeningens formand Bent Madsen klagede til Græsted-Gilleleje Kommune, som efterfølgende traf afgørelse om, at spærringen eller forsøget på det var ulovlig, og skulle bringes til ophør.

Klage og kommunens afgørelse kan læses her.


Hvad der dog sker med vore veje og stier!

Græsslåning
18.10.10 Svend-Erik Simonsen
Det er trange tider for vores kommune. Der skal spares alle vegne. Der er noget, der tyder på, at der også kan spares for meget, og at det kan være svært at bevare overblikket.
Det har undret mig, at der i år ikke er slået græs på hjørnet at Havregårdsvej/Helsingevej. Oversigtforholdene er ikke særligt gode, og der færdes af naturlige årsager mange børn på stedet. Det er jo der skolebussen stopper. Det fik mig til at sende en mail til kommunen, og jeg fik denne reaktion:

"Til Svend - Erik Simonsen

Tak for din henvendelse

Vi arbejder til stadighed med at tilrette alle de små detaljer som ikke umiddelbart er kommet med i Kommunens udbud.
Det nævnte areal vil vi vedligeholde fremover. Vi vil drifte det som "oversigtsarealer i by" dvs. slåning af græs 6 gange pr. år.


Venlig hilsen

Jan Levring
Gribskov Kommune
Vej og Park
72497725"

Nyeste kommentarer